MPU Toruń
Plany obowiązujące Plany w trakcie realizacji Studium uwarunkowań Obwieszczenia

Statut Pracowni

 

 

 

STATUT

MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

W TORUNIU 1


 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1.1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu , zwana dalej Pracownią, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Toruń i działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn . zm.);

2)      ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 
z późn. zm.);

4)      uchwały Nr 275/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 lipca 1999 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Miejska Pracownia Urbanistyczna
w Toruniu w jednostkę budżetową o tej samej nazwie;

5)      niniejszego Statutu.

 

§2.1. Nazwa jednostki brzmi „Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu”.

2. Siedzibą Pracowni jest miasto Toruń.

 

 

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania Pracowni

 

§ 3.Przedmiotem działania Pracowni jest wykonywanie prac projektowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i innych prac projektowych z zakresu gospodarki przestrzennej miasta, a w szczególności:

 

1) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze  miasta;

2) analiza i ocena aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” oraz sporządzanie jego zmian;

3) prowadzenie prac planistycznych z zachowaniem czynności formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”;

4) sporządzanie i zlecanie na zewnątrz studiów i opracowań specjalistycznych do planów miejscowych sporządzanych przez Pracownię;

5) sporządzanie koncepcji ogólnomiejskich, analiz, studiów związanych ze strategią przestrzennego rozwoju miasta;

6) sporządzanie analiz i koncepcji programowo-przestrzennych dla wybranych obszarów miasta;

7) sporządzanie opinii urbanistycznych i udzielanie informacji w zakresie planowania przestrzennego Prezydentowi Miasta Torunia, jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Torunia oraz gminnym jednostkom organizacyjnym;

8) wydawanie zainteresowanym wyrysów i wypisów z uchylonych lub nieobowiązujących planów miejscowych;

9) współpraca merytoryczna z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla przedsięwzięć
o charakterze publicznym poza granicami administracyjnymi miasta, a związanych funkcjonalnie z jego obszarem;

10) formułowanie wniosków i opinii miasta do planów miejscowych oraz innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych przez gminy sąsiednie, samorząd województwa i administrację rządową;

11) sporządzanie co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miasta Torunia analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

12) prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;

13) przechowywanie i ewidencja planów, opracowań i innych dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;

14) wykonywanie innych zadań wskazanych przez Prezydenta Miasta Torunia związanych
z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta.

15) świadczenie odpłatne usług projektowych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna Pracowni

 

§4.1. Pracownią kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Torunia.

3.Dyrektor może zatrudnić jednego zastępcę dyrektora po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Torunia.

4. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Pracowni wykonuje Prezydent Miasta Torunia.

5. Dyrektor realizuje zadania Pracowni na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia.

 

§5.1. Dyrektor Pracowni uprawniony jest do wykonywania czynności prawnych
w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia.

2. Dyrektor Pracowni ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

 

         §6.1. W skład Pracowni wchodzą:

 

1) zespół generalnego projektanta;

2) zespoły urbanistyczne;

3) zespół branżowy;

4) obsługa administracyjna, księgowa i prawna.

         2. Zespołem generalnego projektanta kieruje z-ca dyrektora Pracowni; zespołami urbanistycznymi kierują kierownicy zespołów podlegający z-cy dyrektora Pracowni,
a obsługa administracyjna, księgowa i prawna podlega dyrektorowi Pracowni.

 

         § 7.1. Regulamin organizacyjny Pracowni zatwierdza Prezydent Miasta Torunia na wniosek dyrektora Pracowni.

 

         2. Dyrektor Pracowni może tworzyć i likwidować stanowiska pracy w ramach zatwierdzonej struktury organizacyjnej.

 

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej Pracowni

 

         § 8.1. Mienie Pracowni jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 , poz. 1591
z póź. zm).

         2. Pracownia zarządza powierzonym mieniem; zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

         § 9.1. Pracownia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.

         2. Roczny plan finansowy sporządza dyrektor Pracowni.

 

         § 10.1. Pracownia prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.

         2.Pracownia posiada własny rachunek bankowy.

 

Rozdział 5

Nadzór i kontrola nad działalnością Pracowni

 

         § 11. Nadzór i ocenę działalności Pracowni i dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Torunia.

 

         § 12. Nadzór nad prowadzoną przez Pracownię gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta Torunia.

 

         § 13.1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, a także należyte wykorzystywanie wyników kontroli oraz audytu odpowiedzialny jest dyrektor Pracowni.

         2. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują także z-ca dyrektora, kierownicy zespołów urbanistycznych oraz główny księgowy.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 14.1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego statutu mogą nastąpić w drodze Uchwały Rady Miasta Torunia.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut nadany uchwałą
Nr 275/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 lipca 1999r.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

1 Niniejszy Statut stanowi załącznik do uchwały nr 1029/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu i uwzględnia zmianę wprowadzoną uchwałą nr 444/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu.

 

 
Tworzenie stron Torun Intertom.pl

Nowe zasady dotyczące cookies

Zamknij
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka;
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.